Shito ryu Motobu-ha Historia

Choki Motobu
Choki Motobu
Kenwa Mabuni
Kenwa Mabuni

Shogo Kuniba 1935-1992 var den som gav namnet till stilen Motobu ha shitoryu.
Shogo Kuniba blev 1:a  Soke Motobu-ha Shitoryu och  3:e Soke Motobu-ha karate som arvtagare från sin fader och  Choki Motobu.
Stilen är en kombination av vad Shogo Kuniba lärt  från Shitoryuns grundare Kenwa Mabuni och från stilen Motobu-Ha Karate Do som han lärt från sin fader Kosei Kukuba som var elev till Choki Motobu.

Shogo Kunibas far  Kōsei Kokuba  kom från Okinawa och var elev till den beryktade Choki Motobu.  Kōsei Kokuba flyttade till Osaka och öppnade där en Dojo som fick namnet Seshinkan och sedemera organisationen Seishinkai. Dojon blev snabbt en samlingspunkt för den tidens stora inom karaten. 
Hit kom bla. Choki Motobu , Kenwa Mabuni och Ryusei Tomoyori  en känd elev till Mabuni  för att undervisa.
Shogo Kuniba skickades i unga år som ett led i sin utbldning till Okinawa där han fick utbildning under Shōshin Nagamine , Matsubayashi Shorinryu
Han fick där också utbildning i Kobudo. Han fortsatte sin utbildning i Kobudo genom att träna med Shinken Taira och erhöll Shihan licence  av denne.
Kuniba började studera Iado vid 17 års ålder .Stilen var Mugai Ryu och läraren var Ishii Gogetsu.
Från sin breda kunskap av olika kampstilar grundade Kuniba sitt eget självförsvarssystem  Goshin Budo Jujutsu.

Många kända karatenamn fick sin utbildning från Seishinkai bla. kan här nämnas Teuro Hayashi  ( Hayashii-ha shitoryu) som under en övergångstid efter  Kōsei Kokubas död ledde Seishinkai som Kaicho till dess den unge Shogo var redo att ta över.

Kaneta-ha Shitoryu

Toshio Kaneta ,Soke 
1937 -

Toshio Kaneta, Soke 10 DAN började träna karate Gojuryu vid 5 års ålder under
Okuyama Hirioshi. Fortsatte 1964 att träna Ishimine ryu under Ishimine Gensho.
  
1970 blev han elev till Tomiya Hidetaka Seishinkai och träffade därigenom Shogo Kuniba, Soke, Seishinkai och arvtagen till Motobu ha shitoryu. Kaneta graderades redan 1970 till 6 Dan.1972 öppnade Kaneta sin egen dojo i sin hemstad Fujioka 1980 utsågs Kaneta till Branch chief  Gunma prefecture och ordinarie styrelseledamot i huvudorganistionen Seishinkai.1985 utsågs Kaneta till Teknisk Direktör i Seishinkai med högsta ansvar för stilens tekniska kvalite samt ansvarig för att ge teknisk assistans till Seishinkai branches i utlandet. 

Soke Kuniba flyttade redan i början av 80-talet till USA.
1989 utsågs Kaneta till 10 Dan och ansvarig för Seishinkai Östra Japan av Shogo Kuniba. 
Under 80-talet reste Kaneta runt i världen, bland annat tillsammans med Kuniba Shōgō, och undervisade särskilt i Nord amerika och Kanada

Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet undervisade Kaneta på läger i Europa bla.
Frankrike och Sverige.

1991 erhöll han rätten från Soke Shogo Kuniba att bilda sin egen stil (ryu) Kaneta bildade då World Motobu-ha Shitoryu Karate Do,  Martial Arts Kaneta association (Sogo Budo Kanetakai) och stilen Kaneta-ha för att föra vidare den tradition, som han lärt och utvecklat under ledning av Kuniba Shōgō inom Seishinkai

Toshio Kaneta, Soke
1937 -
Toshio Kaneta, Soke 10 DAN began practicing karate Gojuryu at age 5 under guidance of
Okuyama Hirioshi. Proceeded in 1964 to train Ishimine ryu under Ishimine Gensho.
  
In 1970 he became a student of Tomiya Hidetaka Seishinkai and met thereby Shogo Kuniba, Soke, Seishinkai and the succesor to Motobu ha shitoryu. Kaneta were already 1970 ranked 6 Dan.In 1972 Kaneta opened his own dojo in his hometown Fujioka.
1980 Kaneta was appointed as Branch chief  Gunma prefecture and  Federation Director Seishinkai board.
1985 kaneta was appointed Technical Director and responsible for the style's technical quality and responsible for  technical guidance to overseas Seishinkai Branches..

Kuniba moved in the early 80s to the US. 1989 Kaneta was appointed to 10 Dan and responsible for Seishinkai East Japan by Shogo Kuniba.
In the 80s Kaneta traveled around the world, together with Kuniba Shogo, and taught especially in North America and Canada

During the late 90s and early 2000s Kaneta taught at camp in Europe , France, Sweden.

1991 he was given the right of Soke Shogo Kuniba to form their own style (ryu) .Kaneta formed the World Motobu-ha Shitoryu Karate Do ,Martial Arts Kaneta Association (Sogo Budo Kanetakai) and the style Kaneta-ha, to carry on the tradition, which he learned and developed under the guidance of Kuniba Shogo within Seishinkai

Kaneta-ha

Stilens kännetecken är snabba direkta rörelser men också mjuka flexibla rörelser allt beroende på situationen. 

Stilen värdesätter studie av Bunkai och ser Karate-do huvudsakligen som en martial arts och utveckling av den egna karaktären. Stilens bunkai kännetecknas av kreativitet och influenser från Jujitsu, akido och Goshin budo. Kaneta har även integrerat kunskap från Shiatsu och användandet av tryck mot kroppens känsliga
punkter i stilen
Kihon kata i stilen är Jin o kata 1-16.

Toshio Kaneta förvaltar traditionen från Shogo Kuniba och Seishinkai  och för den vidare genom Martial arts Kaneta ( Sogo budo Kanetakai). De arter som tränas är Motobu-ha shitoryu,Goshin Budo, Kobudo och Mugairyu Iado.

Kaneta-ha
The style characteristics are quick direct movements but also soft flexible movements depending on the situation.

The style value the study of Bunkai and see Karate mainly as a martial arts and the development of your own character. The style bunkai is characterized by creativity and influences from Jujitsu, Akido and Goshin Budo. Kaneta has also integrated the knowledge of Shiatsu and the use of pressure against the body's sensitive parts
The style Kihon kata is Jin o kata 1-16.

Toshio Kaneta carry on the tradition of Shogo Kuniba and Seishinkai and passes it on through the martial arts Kaneta (Sogo Budo Kanetakai). The arts that are trained is Motobu-ha shitoryu, Goshin Budo, Kobudo and Mugai Ryu IADO.

Shogo Kuniba , Toshio Kaneta  USA Tournament
Shogo Kuniba , Toshio Kaneta USA Tournament
Erik Nilsson , Toshio Kaneta
Erik Nilsson , Toshio Kaneta